بازدید از اماکن تاریخی شهرستان

کمیته اجرایی دومین کنگره ملی معماری و عمران شهری در نظر دارد تا علاوه بر بعد علمی کنگره، بازدید از اماکن تاریخی برای اساتید، مدعوین، دانشجویان و پژوهشگران را فراهم نماید. زمان بازدید و شرایط آن متعاقبا اعلام خواهد شد.