تماس با دبیرخانه

تلفن دبیرخانه: ۵۲۵۴۷۰۰۱-۰۵۱ و ۵۲۵۲۹۲۵۷-۰۵۱
فکس دبیرخانه: ۵۲۵۳۳۸۶۶-۰۵۱

آدرس پستی دبیرخانه: خراسان رضوی، شهرستان تربت جام، کیلومتر یک جاده تربت جام- مشهد، مؤسسه آموزش عالی وحدت تربت جام [دانشگاه وحدت تربت جام]