مدیریت کنگره

 

شورای عالی کنگره:


دکتر مهدی حجت
استادیار دانشگاه هنرهای زیبا تهران

دکتر هادی ندیمی
استاد تمام گروه مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محسن حبیبی
استاد تمام گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه تهران

دکتر زهرا اهری
دانشیار گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مسعود فلامکی
استاد بازنشسته دانشگاه سیدنی استرالیا

شورای سیاستگذاری کنگره:

 


دکتر سید محمد حسینی
ریاست دانشگاه

مهندس مرتضی حمیدی
فرماندار شهرستان تربت جام

دکتر حسن جامی الاحمدی
رییس نظام مهندسی شهرستان تربت جام

کمیته اجرایی


مهندس سعید صباغیان
رییس شورای برنامه‌ریزی کنگره
 

مهندس مصطفی صاحبدل
دبیر اجرایی کنگره