کمیته علمی کنگره

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی دانشگاه گروه
دکتر مهدی حجت استادیار دانشگاه تهران مهندسی معماری
دکتر هادی ندیمی استاد دانشگاه شهید بهشتی مهندسی معماری
دکتر محسن حبیبی دانشیار دانشگاه تهران مهندسی شهرسازی
دکتر عیسی سلاجقه استاد دانشگاه باهنر کرمان مهندسی عمران
دکتر حسن مقدم استاد دانشگاه صنعتی شریف مهندسی عمران
دکتر زهرا اهری دانشیار دانشگاه شهید بهشتی مهندسی شهرسازی
دکتر مسعود فلامکی استادیار Emirtius Professor of Vahdat Institute of higher Education مهندسی عمران
دکتر فریدون ایرانی استاد دانشگاه فردوسی مهندسی عمران
دکتر محمد رضایی‌پژند استاد دانشگاه فردوسی مهندسی عمران
دکتر محمود فغفورمغربی استاد دانشگاه فردوسی مهندسی عمران
دکتر حسن حاجی‌کاظمی استاد دانشگاه فردوسی مهندسی عمران
دکتر محمد نقی زاده استاد دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات

مهندسی شهرسازی
دکتر هاشم شریعتمدار دانشیار دانشگاه فردوسی مهندسی عمران
دکتر عباس کرم‌الدین دانشیار دانشگاه فردوسی مهندسی عمران
دکتر مهدی دهستانی دانشیار دانشگاه صنعتی بابل مهندسی عمران
دکتر امیراحمد دهقانی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی گرگان مهندسی عمران
دکتر محسنی دانشیار دانشگاه فردوسی مهندسی معماری و شهرسازی
دکتر سهیل قره دانشیار دانشگاه پیام نور مشهد مهندسی عمران
دکتر علی رحمانی فیروزجائی استادیار دانشگاه صنعتی بابل مهندسی عمران
دکتر حسین معروفی استادیار دانشگاه فردوسی مهندسی معماری
دکتر علی اخترپور استادیار دانشگاه فردوسی مهندسی عمران
دکتر شکوهیان استادیار دانشگاه فردوسی مهندسی عمران
دکتر اکرم حسینی استادیار دانشگاه فردوسی مهندسی معماری
دکتر سید رسول داودی استادیار دانشگاه گلستان مهندسی عمران
دکتر حسین مؤیدی استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه مهندسی عمران
دکتر قاسمی استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان مهندسی عمران
دکتر قوهانی استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان مهندسی عمران
دکتر سید مسعود ریاضی استادیار دانشگاه آزاد مشهد مهندسی عمران
دکتر حامد صفاری دانشیار دانشگاه باهنر کرمان مهندسی عمران
دکتر سعید شجاعی دانشیار دانشگاه باهنر کرمان مهندسی عمران
دکتر رامین طباطبایی استادیار دانشگاه ازاد کرمان مهندسی عمران
دکتر سید مسلم سیدالحسینی استادیار دانشگاه آزاد مشهد مهندسی شهرسازی
دکتر عمیدالاسلام ثقه‌الاسلامی استادیار دانشگاه آزاد مشهد مهندسی شهرسازی
دکتر جواد علامتیان دانشیار دانشگاه آزاد مشهد مهندسی عمران
دکتر حمید شیرازی استادیار دانشگاه آزاد مشهد مهندسی عمران
دکتر دانیال معظمی استادیار دانشگاه آزاد مشهد مهندسی عمران
دکتر حمید کاظمی استادیار دانشگاه آزاد مشهد مهندسی عمران
دکتر ضیاء توحیدی استادیار دانشگاه آزاد مشهد مهندسی عمران
دکتر رضا میرزایی استادیار دانشگاه ازاد مشهد مهندسی معماری
دکتر تکتم حنایی استادیار دانشگاه آزاد مشهد مهندسی شهرسازی
دکتر ساناز سعیدی مفرد استادیار دانشگاه آزاد مشهد مهندسی شهرسازی
دکتر فاطمه محمد نیای قرائی استادیار دانشگاه آزاد مشهد مهندسی شهرسازی
دکتر وحید احمدی استادیار مؤسسه آموزش عالی خاوران مهندسی معماری
دکتر هیرو فرکیش استادیار مؤسسه آموزش عالی خاوران مهندسی معماری
دکتر الهام حسینی محراب مربی مؤسسه آموزش عالی وحدت مهندسی عمران
دکتر آزاده جلالی مربی مؤسسه آموزش عالی وحدت مهندسی عمران